Sport op wijkniveau

Home / Sport op wijkniveau

Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA) wil door het organiseren van sport- en culturele activiteiten op wijkniveau een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Almere. SMOA is in 2005 ontstaan vanuit een buurtorganisatie. Door de jaren heen is SMOA steeds meer een sport- en beweegaanbieder geworden. Niet alleen omdat daar in toenemende vraag naar is, maar ook omdat sport een bijdrage levert aan een multiculturele samenleving waarin het prettig samen wonen is. SMOA biedt al jaren sport en bewegen aan. Aansprekende voorbeelden zijn het WK Flevoland (voetbal, sinds 2011), dance events, ouder-kind voetbaltoernoo en de jaarlijkse, wandelmars.

In Almere Haven (centrum, de Wierden, de Hoven, de Werven) zijn relatief veel jongeren geen lid van een sportvereniging. Zij zijn inactief geworden of hebben een beweegachterstand. Vaak in combinatie met overgewicht. Er is wel behoefte aan een gezonde leefstijl en breder en meer divers sport- en beweegaanbod. Er bestaat echter geen aanbod voor deze groep. Door Alles is sport creëren we nieuw aanbod waardoor we meer jongeren op een structurele wijze kunnen laten sporten en bewegen.

Omdat de sportdeelname in Haven het laagst is en de buurten aan elkaar grenzen richten we ons specifiek op deze lage SES buurten. OSG De Meergronden is de primaire vindplaats van de doelgroep. Wij gaan een breed, gevarieerd en uitdagend aanbod uitzetten van sociaal-culturele en sportieve activiteiten voor de doelgroep. De werkwijze is vraag gestuurd: de belevingswereld van de doelgroep is ons vertrekpunt voor de vertaalslag van vraag naar aanbod. We werken daarbij ‘outreachend’: de tieners en jongeren worden actief benaderd op de plaatsen waar ze zich ophouden.

Uniek is het brede samenwerkingsverband dat is ontstaan. SMOA, een aantal sportverenigingen, Welzijn organisaties, het bewonersplatform Haven, Jongerencentrum The Mall, diverse VO scholen en de gemeente werken met ons samen om een duurzaam en verbreed sportaanbod te creëren. Vraaggericht, laagdrempelig en toegankelijk.

De komende jaren gaan we voluit aan de slag met de interventies Sport-it in de wijk van Clickf1 en SportMpower van Kennispraktijk. Deze vullen elkaar volgens ons aan en sluiten perfect aan bij de lokale situatie en de behoeften van de doelgroep.

De gemeente sportbedrijf) ondersteunt het project en ziet het belang ervan in. Met de gecombineerde inzet van beide interventies wordt de doelgroep langs twee kanten bereikt en komen we tegemoet aan de vraag. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de interventie-eigenaren Clickf1 en Kennispraktijk.

Kortom, samen met onze partners dragen we bij een gezonde leefstijl en stimuleren we sport en bewegen. Op een veilige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare wijze. Steeds meer jongeren met een gezondheid- en/of beweegachterstand gaan bewegen, gericht op een duurzame gedrag- en leefstijlverandering. Alles is sport!